OSGB Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) nedir? 

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanıma ve personele (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli) sahip olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimlerdir.


OSGB'ler (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri) hakkında yasal düzenlemeler nelerdir? 

OSGB'ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği"nde tanımlanmıştır.

 

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği", OSGB'leri yeniden tanımlamıştır.

 

En son yasal düzenlemelere göre "Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri” işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır. Ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiştir.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun Getirdiği Yenilikler:
 

 

İşyerleri için İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almak; iş verimini ve kalitesini arttırıp, işgücü/işgünü kaybını, iş kazası ve meslek hastalığı azaltmakla beraber idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktan koruyacaktır. Tedbir almak daha sağlıklı, güvenli ve ucuzdur.

 

 

İSG Profesyonelleri Çalıştırma Yükümlülüğü

İSG Profesyoneli

4857 Sayılı İş Kanunu (Eski)

6331 Sayılı İSG Kanunu (Yeni)

İşyeri Hekimi

İşçi sayısı 50 ve üzerinde olan işyerleri

Çalışan sayısı 1 ve üzerinde olan tüm işyerleri

İş Güvenliği Uzmanı

İşçi sayısı 50 ve üzerinde olan ve sanayiden sayılan işyerleri

Çalışan sayısı 1 ve üzerinde olan tüm işyerleri

Diğer Sağlık Personeli (Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknikeri, Çevre Sağlık Teknikeri)

Zorunluluk yok

Çalışan sayısı 1 ve üzerinde olan tüm işyerleri (İşyeri Hekimi tam gün çalışan işyerleri için zorunluluk yoktur)

 

 

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 

6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları  

  

  

 

 

 

Kanun Maddesi 

Ceza Maddesi 

Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil 

2012  

  

Miktar 

2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL)  

(Yeniden Değerleme Oranı % 7,8) 

  

  

Açıklamalar 

MADDE 4 - İşverenin genel yükümlülüğü 

  

26/1-a 

4/1-a 

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak.

2.000 

2.156 

Türk Lirası / her yükümlülük için

26/1-a 

4/1-b 

İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek.

2.000 

2.156 

Türk Lirası / her yükümlülük için

MADDE 6 - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

26/1-b 

6/1-a İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak.

5.000 

5.390 

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-a İşyeri hekimi çalıştırmamak.

5.000 

5.390 

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

6/1-a Diğer sağlık personeli çalıştırmamak.

2.500 

2.695 

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-b 

6/1-b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak.

1.500 

1.617 

Türk Lirası

26/1-b 

6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak.

1.500 

1.617 

Türk Lirası

26/1-b 

6/1-ç Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her tedbir için

26/1-b 

6/1-d Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek.

1.500 

1.617 

Türk Lirası

MADDE 8 - İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları 

26/1-c 

8/1 İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamak.

1.500 

1.617 

Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı

26/1-c 

  

8/6.İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak.

 

 

1.500 

1.617 

Türk Lirası

  

MADDE 10 - Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma 

26/1-ç 

10/1 Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak.

3.000 

3.234 

Türk Lirası

4.500 

4.851 

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

26/1-ç 

10/4 Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yapmamak.

1.500 

1.617 

Türk Lirası

 

MADDE 11 - Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım  

26/1-d 

Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her yükümlülük için

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 12 - Tahliye 

26/1-d 

Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak.

Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek.

Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her yükümlülük için

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 14 - İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimi  

26/1-e 

14/1 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek.

1.500 

1.617 

Türk Lirası / her yükümlülük için

26/1-e 

14/2.İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirmemek.

2.000 

2.156 

Türk Lirası

26/1-e 

14/4.Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirmemesi.

2.000 

2.156 

Türk Lirası

MADDE 15 - Sağlık gözetimi  

26/1-f 

15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak.       

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her çalışan için

26/1-f 

15/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için sağlık raporu almamak.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her çalışan için

MADDE 16 - Çalışanların bilgilendirilmesi 

26/1-g 

Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğüne uymamak.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her çalışan için

MADDE 17 - Çalışanların eğitimi 

26/1-ğ 

Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her çalışan için

MADDE 18 - Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması  

26/1-h 

Çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğüne uymamak.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her aykırılık için

MADDE 20 - Çalışan temsilcisi 

26/1-ı 

20/1 İşyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarına göre çalışan temsilcileri görevlendirmemek.

1.000 

1.078 

Türk Lirası

26/1-ı 

20/3 İşveren tarafından çalışan temsilcilerinin öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkını ihlal etmek.

1.500 

1.617 

Türk Lirası

26/1-ı 

20/4 Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / hakları kısıtlanan her birey için

MADDE 22 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu 

26/1-i 

İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturmamak, alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmamak, kurullar arasında koordinasyonu sağlamamak.

2.000 

2.156 

Türk Lirası / her aykırılık için

MADDE 23 - İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu 

26/1-j 

23/2 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde İSG konusundaki koordinasyonu sağlamamak, tedbir almaları için işvereni uyarmamak.

5.000 

5.390 

Türk Lirası

MADDE 24 - Teftiş, inceleme, araştırma, müfettişin yetki, yükümlülük ve sorumluluğu  

. 26/1-k 

24/2 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak.

5.000 

5.390 

Türk Lirası

MADDE 25 - İşin durdurulması 

26/1-l 

İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek.

10.000 

10.780 

Türk Lirası

26/1-l 

25/6 İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

MADDE 29 - Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi 

26/1-m 

Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamamak.

50.000 

53.900 

Türk Lirası

Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek.

80.000 

86.240 

Türk Lirası

İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek.

80.000 

86.240 

Türk Lirası

Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek.

80.000 

86.240 

Türk Lirası

MADDE 30 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler 

26/1-n 

30 uncu madde de öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek.

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her hüküm için

1.000 

1.078 

Türk Lirası / her ay  (Aykırılığın devamı halinde)

  

  

  

  

Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış 

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları 

Kanun Maddesi 

Ceza Maddesi 

Konu 

2012 

  

Miktar 

  

2013 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) 

( Yeniden Değerleme Oranı % 7,8) 

  

Açıklamalar 

MADDE 92 - Yetkili makam ve memurlar 

  

107/1-a 

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

 

  

10.873 

  

11.721 

Türk Lirası

  

MADDE 96 - İşçi ve işverenin sorumluluğu 

  

  

  

107/1-b 

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.

  

10.873 

  

11.721 

Türk Lirası

MADDE 107 - İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık  

  

107 

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.

 

  

10.873 

  

11.721 

Türk Lirası

 

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.