Ölçümler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 10.maddesine göre;

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı kapsamında yapılan ölçüm ve analizler 

  

İş Sağlığı Güvenliği Ölçümleri 

Ortalama bir insan ömrünün çok büyük bir kısmı kapalı alanlarda geçmektedir. Günümüzün önemli bir kısmını harcadığımız çalışma ortamındaki çalışma koşullarının tanımlanmasına yönelik kapsamlı bir ölçüm ve analiz yapılması gerekmektedir.

 

Aydınlatma Ölçümü 

İşyerlerinde her türlü çalışmanın sorun olmadan yapılabilmesi ve en önemlisi de çalışanların göz sağlığının korunması iyi bir aydınlatma tekniğini gerektirir. Aydınlatma öncelikle, yapılan işlerde kalite standartlarının gerektirdiği tüm detayların görülebilmesi için gereklidir. Çalışanların, optimal aydınlatma koşullarında çalıştırılması da, bu kişilerin göz sağlığı ve görme netliğini koruduğu için son derece önemlidir.

İnsanın enformasyon algılamasında en önemli algılayıcı gözüdür. Bütün algılamanın % 80 ile % 90’ı göz kanalıyla gerçekleşir. İş koşullarının doğurduğu yorgunluğun büyük bir kısmı göz zorlanmasından ileri gelir. Göz zorlanması ve yorgunluk üzerine etkisi ile birlikte aydınlatma tekniğini anlayabilmek için bu tekniğin bazı kavramların bilinmesi gereklidir. Aydınlatma şiddetinin ölçü birimi lükstür. Bu değer birim alana düşen ışık akışıdır. Aydınlatma şiddeti açık bir yaz gününde 100000 lüksü bulur. Kapalı havaya sahip bir kış gününde ise ancak 3000 lüks civarındadır.

Bir iş ortamında aydınlatma gereksinimi, yapılan işlerin özelliklerine, işin özellikleri nedeniyle detay algılama gibi kriterlere bağlıdır. Çeşitli el işleri ve idari birimlerde gerekli en düşük aydınlatma gereksinimi 10 lükstür.

Bir iş ortamında ve çeşitli iş biçimlerinin gerektirdiği aydınlatma düzeyleri önemli bir konudur. En yüksek aydınlatmanın en optimal yaklaşım olmadığı bilinmektedir. Önemli olan, amaca uygun aydınlatmadır.

İyi bir aydınlatmada; çalışanların göz sağlığı, yüksek düzeyde iş becerisi, optimal verimlilik ve çalışanların kendilerini rahat hissettikleri aydınlatma düzeyleri sağlanmalıdır.

  

Gürültü Ölçümü 

Gürültünün sürekli bulunduğu ortamda çalışma kişide yorgunluk, zihinsel etkinliklerde yavaşlama, iş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi gibi bir çok olumsuz etki bırakmaktadır. Gürültülü ortamda çalışmaların bitmesi zamanla bu olumsuz etkiler ortadan kalkmaktadır.

Gürültü iç kulakta kohleanın içinde bulunan işitme tüycüklerinde haraplaşmaya neden olmaktadır. Yıpranan ve haraplaşan tüycüklerde hiçbir zaman yenileme olamamaktadır. Bu haraplaşma daha çok tiz frekanslar dediğimiz 4000 ile 6000 Hz arasında sık görülmektedir. Dolayısıyla önce bu tiz frekanslardan başlayarak kalıcı işitme kaybı oluşmaktadır. Kişi çalıştığı ortamdan ayrılsa dahi geri dönüşümü mümkün değildir.

Gürültü Yönetmeliğinde en yüksek maruziyet etkin değerleri olarak 85 desibeli geçmemesi gerekmemektedir.

  

Termal Konfor Ölçümleri (Isı ve Nem ) 

Çevre sıcaklığı ve nemin artması çalışan personelin kardiyovasküler yükünü arttırır. Düşük sıcaklık değerleri ise parmak esnekliği ve hassasiyetini önemli oranda azaltır. Termal konfor bölgesi çalışma için ideal sıcaklık ve nem koşullarını gösterir. Termal konforu etkilemekte olan çevresel faktörler havanın sıcaklığı, radyasyon sıcaklığı, hava akım hızı, hava nemi olarak sıralanır.

Çalışma ortamının termal konfor şartları psikometre ve kata termometre ile tespit edilerek kuru ve yaş hava sıcaklığı, bağıl nem ve hava akım hızı belirlenip, ilgili yöntemle etkin sıcaklık eşdeğeri tespit edilir. Termal konfor şartlarının uygun olduğu ortamlarda etkin sıcaklık eşdeğeri için normal değerler 17 ile 21 olması gerekmektedir.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan mevzuat kapsamında işletmelerin faaliyetleri sonucunda İş Sağlığı ve Güvenliği açısından ortaya çıkan riskli durumlar değerlendirilmektedir.

Mevzuat, Avrupa Birliği direktifleri ile eşgüdümlü olarak yenilenmekte ve yeni yönetmelikler hazırlanarak yürürlüğe sokulmaktadır. Bahsi geçen yönetmelikler içerisinde, gürültü, titreşim, aydınlık, ortam havasında toz, gaz v.b. parametrelerin sınır değerleri belirlenmiştir. Sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinden ortaya çıkan ilgili parametrelere ait mevcut değerlerin sınır seviyelerle kıyaslanması ve bu kontrollerin yıllık dönemlerde tekrar edilmesi gerekmektedir.

İlgili deneylere ait ölçüm ve analiz hizmetlerinin akredite bir laboratuvar tarafından yapılmasının istenilmesi durumunda, firmamız çözüm ortaklarıyla bu konuda da hizmet vermektedir.

 

Yönetmelik

Ölçüm / Analiz

Dönem

Gürültü Yönetmeliği

Gürültü, Maruziyet Etkin Değeri

1 yıl

Titreşim Yönetmeliği

Titreşim (Vücut, El/Kol Titreşimi)

1 yıl

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Ortam Havasında Toz ve Gaz

1 yıl

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Ortam Havasında Toz ve Gaz

1 yıl

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Aydınlatma Seviyesi

1 yıl

 

Periyodik Kontroller 

Periyodik Kontrol (Muayene) Nedir? 

İşyerlerinde kullanılmakta olan tüm araç gereç ve ekipmanlardan kaynaklanabilecek istenmeyen olayların önüne geçebilmek, ileride ortaya çıkabilecek zararlardan kaçınmak, kullanılan ekipmanların ömrünü uzatmak, uygun şatlarda çalışıp çalışmayacağını belirleme adına düzenli aralıklarla yapılan kontrol ve testlerdir.

Bu testler tekniğin gerektirdiği uygun ekipmana, donanıma ve yeterli bilgi birikimine sahip mühendisler tarafından yapılır.

 

Yasal Mevzuat 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 

Şan OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği'nin ayrılmaz bir parçası olan iş ekipmanlarının muayene ve kontrol hizmetlerini talep eden firmalara çözüm ortakları ile birlikte sunmaktadır.